Авточасти Онлайн Автосклад - Avto.BIM.BG

Aus Wiki der VS Siegen
Version vom 27. Oktober 2021, 03:54 Uhr von JohnathanDresner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<br> Винаги се сменят и двете гуми на една ос, например двете предни гуми или двете задни…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Винаги се сменят и двете гуми на една ос, например двете предни гуми или двете задни гуми. Задължително поставете пуловера върху равна повърхност, например върху легло или върху маса, преди да приложите този метод. Арт Мобайл ООД си запазва правото да откаже приемане на използвана стока по свое усмотрение независимо от дата на нейното закупуване. Арт Мобайл ООД си запазва правото за променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение. Ако през гаранционния период, гаранционният продукт прояви дефект, Арт Мобайл ООД поема гаранция да ремонтира или замени продукта в 30 дневен срок. Ваша е отговорността да проверявате тези Условия за ползване във всеки един момент преди да използвате Сайта. Срокът на търговската гаранция за всеки продукт е упоменат в описанието на всеки модел на сайта и/или в гаранционната карта, предоставена при доставката на поръчан продукт. Гаранцията на всеки продукт се поддържа от съответния оторизиран за марката сервиз. При връщане на стока в срок над 7 дни от нейното закупуване от Арт Мобайл ООД, отдръжката от цената ще се определя по преценка на Арт Мобайл ООД. В случаите, в които не е предоставена гаранционна карта, срокът на търговската гаранция се определя от описанието на продукта в получено от клиента електронно писмо, потвърждаващо поръчка в онлайн магазина.


Добавки - това са химични съединения, които се добавят към горивото, маслата и охладителната течност на атомобила като подобряват работата му. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Ние предоставяме нашия уебсайт и неговото съдържание на принципа „ТАКА, КАКТО Е" и не гарантираме или декларираме за който и да било продукт, нито изрично, нито по подразбиране, в това число не даваме гаранция за дадена стока, за съответствие за конкретни цели или за оригиналност, като с настоящето изрично отхвърляме такава гаранция, освен ако не е посочено друго тук. Тези условия не могат да бъдат допълвани, променяни или изменяни от прилагането на друг(и) документ(и). Разнообразието на масла на пазара е огромно, но при избора е добре да се съобразим с предписанията на производителя на марката, с климатичните условия и с начина на експлоатация на автомобила. Арт Мобайл ООД има правото да откаже или отмени всички поръчки за продукти и/или услуги, които са показани с погрешна цена, отстъпка или компенсация, или съдържащи друга неточна информация или печатни грешки. Арт Мобайл ООД има правото да откаже или отмени всички такива поръчки независимо дали поръчката е била потвърдена, а плащането обработено.


3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. В случай, че не бъде доказана изисквана по-горе информация, това автоматично води до отказ от поръчката със или без допълнително уведомление. С настоящето вие се съгласявате, че всички последващи покупки се регулират от Условията за ползване, приложими до публикуването на изменените условия за ползване, а след това в съответствие с тези изменени Условия за ползване. Не се уважават рекламации за повреди, причинени от лош транспорт, неправилно съхранение, за следи от нормална употреба, неизправност или големи колебания в електрическата мрежа, природни бедствия, както и ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени от продавача лица. Всеки опит за промяна, допълване или изменение на тези условия е недействителен и не поражда действие, освен ако Арт Мобайл ООД не изрази писмено съгласие за това. Но ако искате пуловерите ви да изглеждат като нови, спазвайте следните правила. Резервни части са автомобилни части, произведени или рециклирани, за да заменят оригиналните авточасти, когато те се повредят и се налага тяхната подмяна. Фактът, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Условия за ползване.


При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребител сте упражнили правото си на отказ. Запазваме си правото да поправяме грешки и/или да обновяваме съдържанието на нашия сайт по всяко време без уведомление. Поръчвайки продукти от магазина на Арт Мобайл ООД (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, Клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Условия. Електронното устройство се включи в неизправен или неправилно свързан контакт. В случай, че поръчката вече е била потвърдена и e извършено плащане, Арт Мобайл ООД незабавно ще издаде кредитно известие за размера на начислението към сметката по кредитната или дебитната ви карта. При всички други случаи Арт Мобайл ООД има право да откаже приемането на стоката като гаранционна. 1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.Ако ви хареса тази статия, както и бихте искали да получите повече подробности за гривни с отстъпка любезно проверете нашата собствена уеб страница.